top of page
Oudercomité

Net zoals ie­de­re ou­der het beste voorheeft met zijn of haar kind, heeft ook het schoolteam van VBS De Leeroase het bes­te voor met uw kin­de­ren. Niet enkel omdat dit hun taak is, maar ook omdat zij onze kinderen graag zien.
Het or­ga­ni­se­ren van enkele (bui­ten)­school­se ac­ti­vi­tei­ten zitten niet echt in het ta­ken­pak­ket van het school­team. Daar­om steu­nen de le­den van het ou­der­co­mi­té hen bij de or­ga­ni­sa­tie van deze ac­ti­vi­tei­ten, zowel tijdens als buiten de schooluren.

WAT IS HET OU­DER­CO­MI­TÉ ?

Het ou­der­co­mi­té is sa­men­ge­steld uit ou­ders (pa­pa’s en ma­ma’s) waarvan de kin­de­ren bij VBS De Leeroase naar school gaan, een leer­krach­t van VBS De Leeroase en de di­rec­teur van de school. Zij or­ga­ni­se­ren ac­ti­vi­tei­ten die ten goe­de ko­men van uw kin­de­ren.
Hiervoor vergaderen zij maandelijks. Deze ver­ga­de­ringen zijn open­baar en ie­de­re ou­der is steeds wel­kom.
Ouders kunnen enkel lid blijven van het oudercomité zolang hun kind bij ons op school zit. Dit betekent dus dat de leden niet eeuwig lid kunnen blijven (hoe graag zij dat ook zouden willen). Hierdoor wijzigt de samenstelling jaarlijks en zijn we continu op zoek naar nieuwe leden.

ONZE MISSIE: Het oudercomité wil …

 • een brug tussen de ouders en de school zijn.

 • kansen scheppen door hulp te bieden en financiële ruimte te creëren.

 • adviseren en meedenken met de schooldirectie over allerhande thema’s.

 • mede-organiseren en helpen bij allerlei activiteiten, o.a. voorleesweek, mosselfeest, koekjesverkoop, kerstmarkt, schoolfeest, grootouderfeest, carnavalstoet, … . De opbrengsten van deze activiteiten worden door ons beheerd.

 • … de opbrengsten besteden aan activiteiten en/of projecten die de kinderen van onze school ten goede komen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van laptops, pakjes van de Sint, schooluitstappen, ….

We hebben inspraak in de school via de vertegenwoordiging van het oudercomité in de schoolraad.

 

VOLDOENING

Als lid van het ou­der­co­mi­té krijg je een on­ver­ge­te­lij­ke ver­goe­ding : ge­luk­ki­ge ge­zich­ten tij­dens een ac­ti­vi­teit, leu­ke re­ac­ties

ach­ter­af en kinderen die het tof vin­den dat er voor hen iets wordt ver­we­zen­lijkt!
Om eer­lijk te zijn, ver­ga­de­ren en han­den uit de mou­wen ste­ken is he­le­maal niet saai, wij zijn im­mers al­le­maal ou­ders met een hart voor de kin­de­ren en hun school.

VERWE­ZEN­LIJ­KIN­GEN

 • Aan­koop van turnmateriaal,

 • Aankoop van didactisch materiaal voor de kleuters,

 • In­ves­te­ring in lees­boe­ken, lesma­te­ri­aal schooluitstappen voor alle groe­pen,

 • Deelname aan voorleesweek, dag van de leerkracht,

 • Hel­pen­de han­den bij het eet­fes­tijn, bij de kerstmarkt, bij het grootouderfeest, bij de koekjesverkoop en bij het schoolfeest

 • Aankoop laptops

 • Financiële en praktische ondersteuning bij de subsidie aanvraag voor de aanleg van de tuin

 

PRO­JEC­TEN VAN DE VOORBIJE SCHOOLJAREN: 

 • eerste schooldag: onthaal met koffie en gebak voor de ouders

 • september: ouderinfoavond, voorstelling werking oudercomité

 • oktober: dag van de leerkracht

 • oktober-november: koekjesverkoop via Trooper

 • november: mosselfeest

 • voor de Kerstvakantie: kerstviering + kerstmarkt

 • februari: carnavalstoet

 • april: paasviering

 • mei: schoolfeest

 • juni/september: buitenspeeldag

 

HÉ DOE JE MEE ?

Spreek iemand van het ou­der­co­mi­té aan tij­dens een ac­ti­vi­teit of contac­teer iemand.
Kom eens proe­ven van een ver­ga­de­ring van het ouder­co­mité.
Wij geven graag meer uit­leg!

posters-arbre-de-solidarite-mains-colorees.jpg.jpg
download (1).jpg
bottom of page