top of page

Onze visie

 

September 2023

De Leeroase, een zillige school.

De kinderen die in onze school instromen, willen we laten ontwikkelen volgens

het nieuwe ZILL-leerplan. We willen zowel aan een persoonsgebonden als een

cultuurgebonden ontwikkeling werken. Hiermee bedoelen we dat we de kinderen

aten ontwikkelen door intentioneel spelen en leren vanuit een focus. Deze focus is

gebaseerd op het leerplan zin in leren, zin in leven. Hun harmonische ontwikkeling

wordt op allerlei manieren en langs diverse wegen ondersteund

met aandacht voor de tien ontwikkelvelden en onderliggende ontwikkelthema’s

en generieke doelen.

 


Organisatie

 De kinderen verwerven kennis in graadsklassen. Ze onderzoeken in groep of individueel en werken met activerende werkvormen. Het doceren gebeurt in klassieke lokalen onder leiding van een klasleerkracht. Zo maken we de leerstof via instructie, oefening en experiment levensecht. Op deze manier trachten we gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te creëren. Ons onderwijs is pas geslaagd als we maximaal het talent van alle leerlingen aanspreken en kinderen verder sturen als zowel abstracte en kritische denkers als handige doeners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we gekozen voor een graadklas kleuters 2,5 - 3 jarigen (de dribbelklas). De leerkracht biedt taken aan naargelang de leeftijd van de kleuter. I

n de uiltjesklas (4- en 5-jarigen) wordt er wekelijks een wiskunde- en taaldoel gekozen waarrond alle kleuters opdrachten/spelletjes gaan doen.

Er wordt gedifferentieerd gewerkt: sommige kleuters krijgen eenvoudigere taken, anderen kunnen al oefeningen met meer diepgang aan.


In de bijtjesklas zitten de kinderen van het eerste en tweede leerjaar samen. We trachten voldoende afwisseling te bieden tussen de speel- en leermomenten.
Verder zitten het derde en vierde leerjaar samen in de leeuwenklas, alsook het vijfde en het zesde leerjaar in de berenklas.

Meester Roland geeft ’s namiddags aan alle klassen van de lagere school rooms-katholieke godsdienst. In ons katholiek onderwijs zijn wij grote vertegenwoordiger van de dialoogscholen. Dit wil zeggen dat wij vanuit onze christelijke inspiratie alle leerlingen en (groot)ouders – wie je ook bent, wat je achtergrond ook is – welkom heten, open staan voor andere overtuigingen en in dialoog gaan met diegenen die van mening verschillen. Leerlingen op onze school leren respectvol om te gaan met andere geloofsovertuigingen en hen met een open geest te benaderen.

                                                                                                        Zorg op maat!

                                                                                                  We bieden de kinderen zorg op maat, zowel in de kleuterschool als

                                                                                                   in de lagere school. Indien de kinderen extra zorg nodig hebben,

                                                                                                   kunnen we beroep doen op juf Kristine (zorgjuf) en juf Inke

                                                                                                   (zorgcoördinator). Als ouders vragen wij jullie mee als partners in de

                                                                                                   zorg voor jullie kind.

 

 

 

 

 

 


Onze grote troef: de tuin!
Eén van de allergrootste troeven van onze school is onze prachtige,

ruime en groene tuin. Om de lessen en speeltijden op deze plaats nog

doelgerichter, uitdagender en fijner te laten verlopen, hebben we er

een project van gemaakt. Met behulp van aangevraagde subsidies,

het harde werk van onze gemeenschap en het personeel zijn onder

andere een wilgenhut gebouwd waar de kinderen tot rust kunnen

komen, maar ook een fietsparcours, zitbank met ingebouwde spelletjes

en een zandberg met buis geplaatst waar ze zich volledig kunnen uitleven.

Er werd eveneens een zandbak aangemaakt, bloemen en groenten in

bakken geplant die de kinderen verzorgen samen met lokale bewoners van

Stelen, een hindernissenparcours en duikelrekken geplaatst en L-blokken

aangeschaft die perspectieven bieden voor onze buitenklas.

Zo kunnen de leerlingen deze blokken gebruiken als stoelen en tafels.

Evalueren
Verder hebben we gekozen voor een ZILLIG rapport.

De leerlingen krijgen de kans om zelf te reflecteren over

hun vaardigheden. Zo blikken ze samen met hun juf of meester

terug op het afgelopen trimester.

Er worden ook leerlinggesprekken georganiseerd waar de

leerlingen de kans krijgen om individueel met de leerkracht

een gesprek aan te gaan over hun resultaten en houding op school.

Samen bespreken ze de talenten, maar ook de groeikansen.

De leerling krijgt in het gesprek ook de kans om te beschrijven

hoe hij/zij zich voelt bij de behaalde resultaten en hoe

hij/zij daarmee omgaat.

Tot slot …
Onze leerlingen zitten 9 jaar aan onze schoolbanken. Graag naar school komen is dus onze prioriteit. School mag niet saai zijn maar moet de blik en de kennis van alle kinderen verruimen door op een leuke manier school te maken, waarbij het talent van alle leerlingen wordt aangesproken en ontwikkeld. 

 

ZILL.png
rapport.jpg
website visie 'zorg op maat'.jpg
visietekst foto voor 'organisatie'.jpg
website visie tot slot.jpg
WhatsApp Image 2023-01-21 at 13.23.29.jpeg
bottom of page